CoCalc Shared Filesassignments / assignment5 / assignment5_lists.ipynbOpen in CoCalc with one click!
Author: מייק שלפקוב
Views : 77

רשימות - lists

My Name:

My Partner Name:

In [ ]:
from IPython.display import YouTubeVideo YouTubeVideo("KwDesuX1e_0")
בכל שאלה שאתם מתבקשים לומר מה התוצאה. במידה ויש שורות קוד שעליכם לומר מה יודפס, לכן אתם מתבקשים להעתיק את שורות הקוד לתא חדש , להריץ, ולכתוב תשובה (אפשר בעזרת סולמית לכתוב בעברית)
1. רשימה יכולה להכיל רק פריטים מאותו סוג? נכון/לא נכון
In [ ]:
items = [-3.2, 4, True, 'a', 'A', ['as',4,1]] print(len(items)-1)
2. מה ידפיס קטע הקוד שבהמשך.
items = [-3.2, 4, True, 'a', 'A', ['as',4,1]]
print(len(items)-1)
3. כמה טיפוסי משתנים שונים ברשימה items בתרגיל הקודם?
In [ ]:
a = [] print(type(a))
4.מה ידפיס קטע הקוד שבהמשך:
a = []
print(type(a))
5. נתונה הרשימה:
my_list=[2,5,-2,12.3,7] 
מה יודפס על ידי המשפט:
print (3*my_list[1])
6. נתונה הרשימה:
l1 = ['A', 'B',  7]
ונתונה הרשימה
l2 = [1, 2, 3]
מה תוצאת הביטוי:
l1 + l2
7. עבור הרשימות l2 ו- l1 שבתרגיל הקודם, מה האיבר הרביעי ברשימה l1 אחרי הפקודה :
l1.append(l2)?
8. נתונה הרשימה:
mass = [1.23, 3.45, 6.7, 2.3, 11.5]
מה יחזיר המחשב אחרי הקלדת המשפט:
6.7 in mass
9. נתונה הרשימה
l=[0]
מה תוצאת הביטוי 4* l?
In [ ]:
10.נתונות הרשימות
l1=[1,2,3]
l2=[0] 
צרו מהן את הרשימה:
[0,0,0,1,2,3,0,0,0]
In [ ]:
11.בעזרת הרשימה
l=[1,5,2,7]
צרו את הרשימה:
[1,2,5,7,7,5,2,1,2,2,2,2,2]
In [ ]:

הפונקציה range

הפונקציה:
 range(start,stop,step)
היא פונקציה המיצרת אובייקט המחזיר סידרה חשבונית של מספרים שלמים המתחילים ב-start ומסתימים באיבר הגדול ביותר שעדיין קטן מ- stop - step. הפרש הסידרה הוא step. הפרמטרים start, step ו- stop חייבים להיות מספרים שלמים.
In [ ]:
r = range(-5,5,2) #+מחזיר רשימה. שני צעדים כל פעם. מתחיל מ 5- וממשיך עד < 5 i = 0 while i < len(r): print (r[i]) i = i + 1
כדי ליצור אובייקט מסוג range רשימה נשתמש בפונקציה list:
In [ ]:
list(r)
ברירת המחדל ל- start היא 0 ואילו ברירת המחדל ל- step היא 1
In [ ]:
[r]
11. על ידי שימוש ב - range צרו את כל אחת מהרשימות שלמטה:
  • [-2, -1, 0, 1, 2]
  • [0, -1, -2, -3]
  • [7, 10, 13, 16, 19]
In [ ]:
12. צרו רשימה במרווחים קבועים שאינם דווקא שלמים. רשמו ליד כל שורת קוד הערה המסבירה אותו
In [ ]:
13.היפכו את הקוד בשאלה הקודמת לפונקציה בשם array. הפונקציה צריכה לקבל שלושה מספרים עשרוניים start, stop, ו- step ולהחזיר רשימה של מספרים עשורניים בתחום
start<=x<stopstart<=x< stop
שההפרש בין כל שניים צמודים הוא step.
In [ ]:
נניח כי בניסוי התקבלו שתי קבוצות של תוצאות האחת מוכלת ברשימה:
In [ ]:
x = [-2, 3, -5, 4]
והשנייה ברשימה :
In [ ]:
y = [1.6, 7, 3.1, 9]
בעזרת הקוד שבהמשך נוכל לשרטט גרף שלהן:
In [ ]:
import matplotlib.pyplot as plt plt.plot(x ,y, 'ro')#איך קובעים את גודל הנקודה? plt.plot(x ,y, 'b.')# plt.xlabel('x', fontsize = 12) plt.ylabel('x', fontsize = 12) plt.grid(True) plt.title( 'x Vs y grph',fontsize = 18, color = 'blue')
במידה ותרצו להעמיק באפשרויות שיש בספריה של יצירת גרפים matplotlib אני מפנה אתכם לקישור:
14. בדקו והסבירו מה עושות הפונקציה sum ו- zip כאשר הן פועלות על רשימה
In [ ]:
15. קבלו רשימה שכל איבר בה הוא השורש של כל המספרים השלמים בין 1 ל- 1000. מה סכום האיברים ברשימה זו?
In [ ]:
In [ ]:
from math import sqrt # sqrt צריכים להייבא מהספריה את הפקודה המחשבת שורש של מספר
16.כתבו פונקציה בשם avg הפונקציה מקבל רשימה ומחזירה את ממוצע איברי הרשימה.
In [ ]:
17.בדקו מה עושות הפונקציות min ו- max כאשר הן פועלות על רשימות, כלומר תכתבו שורות קוד, תריצו ותראו
In [ ]: