SharedUEQ data processing and analysis (for CJP).ipynbOpen in CoCalc

UEQ

Loadings

## loadings
library(psychometric)
library(readxl)
data <- as.data.frame(read_excel("UEQ-SK (data).xlsx"))[,1:27]
data <- data[,c(2:ncol(data),1)]
Loading required package: multilevel Loading required package: nlme Loading required package: MASS
data
obťažujúci pútavýnepochopiteľný pochopiteľnýnápaditý tuctovýintuitívny neintuitívnyhodnotný menejcennýnudný vzrušujúcinezaujímavý zaujímavýnepredvídateľný predvídateľnýrýchly pomalýmoderný tradičnýmotivujúci demotivujúcispĺňajúci očakávania nespĺňajúci očakávanianeefektívny efektívnyjasný mätúcinepraktický praktickýprehľadný neprehľadnýpríťažlivý nepríťažlivýsympatický nesympatickýkonzervatívny inovatívnyid
6 5 1 3 1 6 6 4 3 2 1 2 7 1 7 1 2 2 7 KDF
6 5 2 2 2 4 6 5 2 1 3 3 5 2 5 2 2 2 6 KDF
5 6 1 2 2 4 5 4 2 2 2 2 6 2 7 2 2 1 6 KDF
6 6 5 3 2 4 5 4 4 2 2 3 5 3 6 3 3 2 5 KDF
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KUF
6 7 2 2 2 6 6 6 2 2 2 2 6 2 6 2 2 2 6 KUF
6 6 4 2 2 5 6 4 3 5 2 2 6 2 6 2 2 4 7 KUF
6 5 4 3 6 4 6 6 5 1 3 2 7 2 6 3 3 3 7 KUF
7 6 3 2 1 5 6 5 2 1 2 1 7 2 7 2 2 1 7 KUF
6 6 2 6 1 6 7 2 3 2 2 1 7 2 7 1 1 1 7 KUF
6 6 2 1 2 5 6 7 2 2 2 1 7 1 6 1 2 1 6 KUF
5 7 2 3 2 6 6 6 2 1 2 3 6 3 6 3 2 2 7 KUF
3 3 2 5 5 3 4 3 2 3 3 4 4 4 5 3 4 4 5 KUF
5 5 3 3 3 4 7 1 2 1 2 3 6 3 6 1 3 3 6 KUF
## dimensions of UEQ
dimensions <- c("Attractiveness", "Perspicuity", "Efficiency", "Dependability", "Stimulation", "Novelty")

Attractiveness <- c(1,12,14,16,24,25)
Perspicuity  <- c(2,4,13,21)
Efficiency   <- c(9,20,22,23)
Dependability <- c(8,11,17,19)
Stimulation  <- c(5:7,18)
Novelty    <- c(3,10,15,26)
## the order of the positive and negative term for an item
positive <- c(1,2,6:8,11,13:16,20,22,26)
negative <- setdiff(1:26, positive)
## benchmark table
tabBM <- as.data.frame(matrix(NA, 6, 6))
colnames(tabBM) <- dimensions
rownames(tabBM) <- c("lower border", "bad", "below average", "above average", "good", "excellent")
tabBM[1,] <- -1
tabBM[2,] <- c(0.7, 0.64, 0.54, 0.78, 0.5, 0.3) +1
tabBM[3,] <- c(0.47, 0.44, 0.44, 0.36, 0.49, 0.41)
tabBM[4,] <- c(0.35, 0.48, 0.49, 0.34, 0.32, 0.34)
tabBM[5,] <- c(0.23, 0.34, 0.31, 0.17, 0.24, 0.35)
tabBM[6,] <- c(0.75, 0.6, 0.72, 0.85, 0.95, 1.1)

colors <- c("red", "orange", "green", "forestgreen", "darkgreen")
## define plot function with error bars
error.bar <- function(x, y, upper, lower=upper, length=0.1,...){
  if(length(x) != length(y) | length(y) !=length(lower) | length(lower) != length(upper))
  stop("vectors must be same length")
  arrows(x,y+upper, x, y-lower, angle=90, code=3, length=length, ...)
}

Processing

## transformed values
DT <- as.data.frame(matrix(NA,nrow(data), ncol(data)))
colnames(DT) <- colnames(data)
DT[,1] <- data[,1]

for(i in 1:13){
  DT[,positive[i]] <- data[positive[i]] - 4
  DT[,negative[i]] <- 4 - data[negative[i]]
}
## table of means for each respondent
tab <- as.data.frame(matrix(NA, nrow(DT), 6))
colnames(tab) <- dimensions

tab$Attractiveness <- rowMeans(DT[,Attractiveness])
tab$Perspicuity  <- rowMeans(DT[,Perspicuity])
tab$Efficiency   <- rowMeans(DT[,Efficiency])
tab$Dependability <- rowMeans(DT[,Dependability])
tab$Stimulation  <- rowMeans(DT[,Stimulation])
tab$Novelty    <- rowMeans(DT[,Novelty])
## means of all respondents
scales <- apply(tab, 2, mean)
stDev <- apply(tab, 2, sd)

scales
stDev
Attractiveness
1.63095238095238
Perspicuity
1.19642857142857
Efficiency
1.76785714285714
Dependability
1.46428571428571
Stimulation
1.41071428571429
Novelty
1.71428571428571
Attractiveness
0.872609240408836
Perspicuity
0.915562938582321
Efficiency
0.749771027318736
Dependability
0.897952493909718
Stimulation
0.869389390369995
Novelty
0.656748567808626
## means for different groups of respondents
scales_KDF <- apply(tab[data$id=="KDF",], 2, mean)
scales_KUF <- apply(tab[data$id=="KUF",], 2, mean)

Analysis

library(repr)
options(repr.plot.width=8, repr.plot.height=5)
## plot by dimensions
par(mar = c(3, 3, 2, 2))
plot <- barplot(scales, col = "skyblue", ylim = c(-3,3), las = 1)
error.bar(plot,scales, 1.96*stDev/sqrt(10))
abline(h = 0.8, col = "darkgreen", lty = 2)
abline(h = -0.8, col = "red", lty = 2)
abline(h=0)
legend("bottomright", c("positive","neutral", "negative"), lty = 2, col = c("darkgreen", "white", "red"))
options(repr.plot.width=8, repr.plot.height=5)
## plot by grouped dimensions
par(mar = c(3, 3, 2, 2))
barplot(height = c(scales[1], mean(scales[2:4]), mean(scales[5:6])), col = "skyblue", ylim = c(-3,3), las = 1,
    names.arg = c("Attractiveness", "Pragmatic Quality", "Hedonic Quality"))
abline(h = 0.8, col = "darkgreen", lty = 2)
abline(h = -0.8, col = "red", lty = 2)
abline(h=0)
legend("topright", c("positive","neutral", "negative"), lty = 2, col = c("darkgreen", "white", "red"))
options(repr.plot.width=10, repr.plot.height=5)

## benchmark plot
par(mar = c(3, 3, 2, 10), xpd = TRUE)
plot2 <- barplot(as.matrix(tabBM), names.arg = dimensions, ylim = c(-1,2.5), las = 1, 
         col = c(scales::alpha(c("white", colors), 0.7)), border = "white")

  ## 1st group = KUF (teachers)
  lines(plot2, scales_KUF, lwd = 2)
  points(plot2, scales_KUF, pch = 19)
  ## 2nd group = KDF (doctoral students)
  lines(plot2, scales_KDF, lwd = 2, lty = 2)
  points(plot2, scales_KDF, pch = 17)

legend("topright", inset = c(-0.4, 0.2), bty = "n",
    legend = c(rev(rownames(tabBM)[2:6]), "KUF", "KDF"),
    col = c(scales::alpha(rev(colors), 0.7), "black", "black"),
    pch = c(15, 15, 15, 15, 15, 19, 17), 
    lwd = c(NA, NA, NA, NA, NA, 2, 2),
    lty = c(NA, NA, NA, NA, NA, 1, 2))
## scale consistency - UEQ
alpha(DT[,1:26])

## scale consistencydimensions of UEQ
alpha(DT[,Attractiveness])
alpha(DT[,Perspicuity])
alpha(DT[,Efficiency])
alpha(DT[,Dependability])
alpha(DT[,Stimulation])
alpha(DT[,Novelty])
0.913657530924084
0.77498496692724
0.624880513450772
0.333944206882509
0.564452015900057
0.580342268665758
0.138004246284501