You should be redirected to http://modular.math.washington.edu:9000/classes/257.