Open with one click!

Funktionalprogrammering

Att applicera en funktion på samtliga elemenr i en lista kan implementeras t.ex. med iteration eller funktionalprogrammering. Vi ska här introducera den senare metoden.
L = [randint(0, 1000) for k in [1..10]] L
[83, 237, 234, 406, 620, 948, 798, 296, 581, 59]
Antag att vi har en lista L={a0,a1,,an} L = \{a_0, a_1, \ldots, a_n\} och vi vill bestämma listan f(L)={f(a0),f(a1),,f(an)} f(L) = \{f(a_0), f(a_1), \ldots, f(a_n)\} där ff är en funktion. Det åstadkommer vi genom att skriva map(f, L).
map(is_odd, L) # avgör vilka element i listan som är udda
[True, True, False, False, False, False, False, False, True, True]
Notera att listan är oförändrad.
L
[760, 916, 807, 148, 444, 196, 900, 823, 286, 711]
Imperativ programmering är klumpigare.
ny_L = [] for k in range(len(L)) : x = L[k] y = is_odd(x) ny_L.append(y) ny_L
[True, True, False, False, False, False, False, False, True, True]
Applicera Eulers fi-funktion på varje element i listan.
map(euler_phi, L)
[82, 156, 72, 168, 240, 312, 216, 144, 492, 58]
För att t.ex. applicera funktionen f(x)=x23xf(x) = x^2 - 3x på varje element xx i listan kan vi använda en anonym funktion.
map(lambda x : x^2 - 3*x, L)
[6640, 55458, 54054, 163618, 382540, 895860, 634410, 86728, 335818, 3304]
Motsvarande kod där man använder iteration skulle kunna ha följande form.
# Alternativ 1 # Nackdel: extra temporär lista behövs L_tmp = [] for x in L : L_tmp.append(x^2 - 3*x) L_tmp
[6640, 55458, 54054, 163618, 382540, 895860, 634410, 86728, 335818, 3304]
# Alternativ 2 (väldigt lik funktionalprorgammering) [x^2 - 3*x for x in L]
[6640, 55458, 54054, 163618, 382540, 895860, 634410, 86728, 335818, 3304]
Man kan kombinera flera listor.
L1 = [1, 2, 3, 4] L2 = ['a', 'b', 'c', 'd'] map(None, L1, L2) # funktionen None gör inget
[(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c'), (4, 'd')]
Vi ser att första elementen i båda listorna kombineras till ett par, likaså andra, tredje och fjärde elementen i respektive listan paras ihop. Med en anonym funktion med två variabler i sitt argument kan vi evaluera dessa par.
map(lambda x, y : x * y, L1, L2) # t.ex.: 3 * 'c' = 'ccc'
['a', 'bb', 'ccc', 'dddd']
Med funktionen filter kan man plocka bort de element som inte uppfyller ett visst villkor. I koden nedan behåller vi de element xx i listan som uppfyller x<20\sqrt{x} < 20.
filter(lambda x : sqrt(x) < 20, L)
[83, 237, 234, 296, 59]
Antag att vi har en binär operator * och en lista [a0,a1,,an][a_0, a_1, \ldots, a_n] och vill beräkna a0a1ana_0 * a_1 * \dots * a_n. Det kan vi lösa med funktionen reduce.
L = [1, 2, 3, 4] reduce(lambda x, y : x^2 * y, L)
576
I ovanstående exmepel är xy=x2yx * y = x^2y och vi beräknar således ((122)23)24((1^2 \cdot 2)^2 \cdot 3)^2 \cdot 4.
Funktionen zip kombinerar listor på liknande sätt som i exemplet ovan med flera listor i map.
zip(L1, L2)
[(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c'), (4, 'd')]
L3 = map(is_even, L1) zip(L1, L2, L3)
[(1, 'a', False), (2, 'b', True), (3, 'c', False), (4, 'd', True)]
L = range(2, 11) # heltalen 2, 3, ..., 10 P = zip(L, map(is_prime, L)) # avgör vilka element som är primtal P
[(2, True), (3, True), (4, False), (5, True), (6, False), (7, True), (8, False), (9, False), (10, False)]
filter(lambda x : x[1], P) # behåll primtalen
[(2, True), (3, True), (5, True), (7, True)]
Även existenskvantifikatorn och allkvantifikatorn finns implementerade i Sage/Python.
L = [random() for k in [1..20]] # tjugo slumptal mellan 0 och 1
Finns det något element i L som är mindre än 0.1?
any(map(lambda x : x < 0.1, L))
True
Är alla element mindre än 0.5?
all(map(lambda x : x < 0.5, L))
False